تجزیه و تحلیل شبکه کانتر مشترک (Joint Contour Net Analysis) برای شناسائی ویژگی در داده های کرومودینامیکس کوانتومی مشبک

چکیده: در مقاله تجزیه و تحلیل شبکه کانتر مشترک (Joint Contour Net Analysis) برای شناسائی ویژگی در داده های کرومودینامیکس کوانتومی مشبک، ما استفاده از الگوریتم های توپولوژیکی چند متغیره برای تحلیل و تفسیر داده های کرومادینامیکس کوانتومی مشبک (QCD) را نشان می دهیم. شبکه QCD یک رشته تحقیقات فیزیک ادامه مطلب…