ارزیابی نیات در استفاده از مرور وبسایت و رفتار خرید پس از مطالعه این مرورها

چکیده: Yelp یک وبسایت مرور مشتریان برخط مشهور است. ادبیات علمی محدود در Yelp نشان می دهد که در شرایط خاص مصرف کنندگان این مرورها را ارزیابی خواهند کرد و نتایج بررسی هایشان را نیز به دیگران ارائه خواهند داد. ما تعدادی از متغیرها را برای تعیین ارتباط با اهداف ادامه مطلب…