شما در اینجا هستید: خانه » صفات در HTML

صفات در HTML

HTML

صفات در HTML

مقدمه: در مقاله صفات در HTML به بررسی و معرفی این صفات در HTML و نحوه کاربرد آنها خواهیم پرداخت. ما تعداد کمی از تگ های HTML و کاربرد آنها مانند تگ های عنوان <h1> ، <h2> ، تگ پاراگراف… ادامه »صفات در HTML