جغرافیای استارت-آپ ها در سوئد. نقش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و تراکم

چکیده: در دانشگاه ها و همچنین در محافل سیاسی، پژوهش در فعالیت های کارآفرینی از جمله در تحقیق. جغرافیای استارت-آپ ها در سوئد. نقش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و تراکم. درنقطه مرکزی توسعه منطقه ای قرار می گیرند. با این حال، عوامل جغرافیایی مانند شهرنشینی و محیطی اغلب در این ادامه مطلب…