بازنگری در عملیات تحقیقی سیستم های اطلاعاتی در عصر بزرگ-داده ها

بازنگری در عملیات تحقیقی سیستم های اطلاعاتی در عصر بزرگ-داده ها

عناوین مهم: *فراوانی بزرگ-داده ها (Big data) در تقابل با دهه ها کمبود داده های تحقیقاتی در سیستم های اطلاعاتی در بازنگری در عملیات تحقیقی سیستم های اطلاعاتی در عصر بزرگ-داده ها *هدف این مقاله بررسی این موضوع است که عملیات های تحقیقاتی چگونه می توانند با دورانی از بزرگ-داده ادامه مطلب…