محرومیت مشارکتی: اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی

محرومیت مشارکتی: اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی

چکیده: بیشتر تحقیقات در مورد فرآیندهای مشارکتی بر تأثیرات مثبت این موسسات در روابط بین مقامات دولتی و جامعه مدنی تاکید دارند. مقاله محرومیت مشارکتی: اثر فرهنگی ناخواسته نوآوری های دموکراتیک محلی، یک محصول منفی را که توجه کمتری را به خود جلب کرده است تحلیل می کند: محرومیت مشارکتی. ادامه مطلب…